top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทั่วไป

 

ข้อกำหนดของข้อเสนอสำหรับการเป็นสมาชิกเหล่านี้ใช้กับบริการที่เสนอ via www.beacademy.in  (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY  a trust ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พรบ. -bb3b-136bad5cf58d_("Trust" หรือ " BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY " หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา" และผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมาย) ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้ของเว็บไซต์จะเรียกว่า ("คุณ" หรือ "ของคุณ" หรือ "ตัวคุณเอง" หรือ "ผู้ใช้" หรือ "ลูกค้า")

 

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดก่อนที่จะใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์ การชำระเงินใด ๆ ที่คุณทำผ่านเว็บไซต์จะบ่งบอกถึงการยอมรับข้อกำหนดและข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามกฎหมายโดยสิ่งเดียวกัน นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว คุณจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งแสดงพร้อมกับการเลือกการเป็นสมาชิก หากมี ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นตามขอบเขตของความขัดแย้งดังกล่าว

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนด โปรดอย่าเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อใช้บริการใด ๆ

ธุรกิจ

เว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเสนอสมาชิก/การสมัครสมาชิกออนไลน์ในกรณีของบริการพันธมิตร ("บริการ") ที่นำเสนอโดย BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY และการยอมรับการเป็นสมาชิกโดยคุณ เพื่อความชัดเจน บริการนี้นำเสนอโดย BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY

BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY   มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY อาจเพิ่มหรือแก้ไขขั้นตอน โหมด กระบวนการ หรือเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้ BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY   จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

บริการ

คุณควรรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการกระทำของคุณเองในการใช้บริการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีหรือซื้อโดยคุณ และ BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือผลที่ตามมาดังกล่าว

คุณรับรองว่าคุณบรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน และไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในอินเดีย

ข้อมูลราคา

ข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกจะถูกแสดงบนเว็บไซต์และตามที่เปิดเผยให้คุณในเวลาที่คุณซื้อ/สั่งซื้อ

BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY ไม่รับประกันว่าราคาจะถูกที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันภายในท้องที่ เมือง ภูมิภาค หรือภูมิศาสตร์ที่กำหนด ราคาและห้องว่างอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดต่อคุณ

แม้ว่า BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY จะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการ รวมถึงข้อมูลราคา แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ ได้ ในกรณีที่บริการแสดงในราคาที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อผิดพลาด BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY จะมีสิทธิ์แก้ไขราคาของบริการและติดต่อคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมทางที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ เวลาที่ลงทะเบียน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว หาก BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY ยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากดำเนินการชำระเงินแล้ว จำนวนเงินดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณที่ใช้ชำระเงิน

รายละเอียดบัตรเครดิต

คุณอาจจำเป็นต้องให้รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณแก่เกตเวย์การชำระเงินที่ได้รับอนุมัติในขณะที่ทำการชำระเงิน ในเรื่องนี้ คุณตกลงที่จะให้รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตที่ถูกต้อง ถูกต้อง และถูกต้องแก่เกตเวย์การชำระเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับการซื้อสินค้าหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ คุณต้องไม่ใช้บัตรเครดิต/เดบิตที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของตามกฎหมาย ข้อมูลที่คุณได้รับจะไม่นำไปใช้หรือแบ่งปันกับบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาล คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและความลับของรายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตของคุณแต่เพียงผู้เดียว BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY  express ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บัตรเครดิต/เดบิตของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

การยกเลิกและการคืนเงิน

การเป็นสมาชิกไม่สามารถถ่ายโอนหรือยกเลิกได้ จำนวนเงินนี้ไม่สามารถขอคืนได้ 

การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้อง BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY จากและต่อความสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ความเสียหาย ความต้องการ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นและดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากสิ่งนั้น) ที่ถูกกล่าวหาหรือเกิดขึ้นโดย BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY ที่เกิดขึ้นจาก เป็นผลจาก หรืออาจชำระได้โดยอาศัยอำนาจจากการละเมิดการรับรอง การรับประกัน พันธสัญญา หรือข้อตกลงที่ทำขึ้นหรือภาระหน้าที่ที่คุณต้องดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บังคับใช้กับการซื้อ ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

ไม่ว่าในกรณีใด BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน หรือหุ้นส่วนของ BIOENZYME จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ ทางอ้อม ผลสืบเนื่องหรือการลงโทษใด ๆ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่ หรือว่า BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรือขึ้นอยู่กับทฤษฎีความรับผิดใด ๆ ซึ่งรวมถึงการผิดสัญญาหรือการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดอื่น ๆ หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกิดจากหรือ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณในที่นี้ แม้ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดกัน ความรับผิดทั้งหมดของ BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY ที่มีต่อคุณภายใต้เงื่อนไขการเสนอขายหรืออื่นๆ จะจำกัดอยู่ที่การคืนเงินที่คุณจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ r ที่มีการเรียกร้องเกิดขึ้น ซึ่งจำนวนเงินที่จะคืนให้คุณ

 

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดการจัดหาเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY จะถูกควบคุมตามกฎหมายของอินเดียโดยไม่มีการอ้างอิงถึง
หลักการขัดกันแห่งกฎหมาย

การเรียกร้อง ความแตกต่าง และข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการจัดหาเหล่านี้หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้นในหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ BIOENZYME ENTREPRENEUR ACADEMY จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลที่บังกาลอร์แต่เพียงผู้เดียว Urban District และคุณยินยอมและยอมรับอำนาจศาลของศาลดังกล่าว

bottom of page