top of page

เป็นพันธมิตรกับเรา

Shaking Hands

การทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการขยายขนาดและเข้าถึงมวลชน 

 

BEA ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ พ.ศ. ยินดีต้อนรับองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อเชิญเราให้ร่วมขับเคลื่อนความคิดริเริ่มของคุณ เช่น - โครงการด้านสิ่งแวดล้อม, โครงการสร้างความตระหนักรู้, งานฟื้นฟูน้ำ, การสร้างทักษะ, การฝึกอาชีพ ฯลฯ

มาร่วมกันทำให้อินเดียดีขึ้น  

 

กรุณาเขียนถึงเราที่contact@beacademy.in

bottom of page